เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน

เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 - กระดานสนทนา     คลิ๊กลิงค์

 - สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์   คลิ๊กลิงค์ 
 
- สรุปผลพึงพอใจศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                                 คลิ๊กลิงค์