กฏระเบียบ ข้อบังคับ

ส่วนที่ 1 . ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ

@ ชื่อที่อยู่ผู้ขอรับบริการ ,เบอร์โทรศัพท์ , ขอรับบริการจาก
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
โปรดเลือกความพึงพอใจแบบฟอร์ม

contact-ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านEmail

 

แผนที่อบต.บึงมะลู