ประวัติความเป็นมา

ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

          ตำบลบึงมะลู มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตำบลบึงมะลูตั้งชื่อตามชื่อบ้านบึงมะลูหมู่ ๑ ซึ่งเดิมนั้นตั้งอยู่บริเวณหนองบึงมะลูปัจจุบันอยู่ในเขตบ้านโนนไทยตำบลเมือง มีพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นทางผ่านการเดินทางติดต่อค้าขายระหว่างเมืองขุขันธ์กับเมืองพระวิหารประเทศกัมพูชาประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาเขมรในการติดต่อสื่อสาร และบริเวณดังกล่าวมีการปลูกต้นพลูหรือต้นมะลูในภาษาเขมรใช้สำหรับการเคี้ยวหมาก จำนวนมากบริเวณรอบๆบึงน้ำขนาดใหญ่จึงนำคำว่ามะลูและบึงมารวมกันเป็นชื่อหมู่บ้าน ต่อมาได้เกิดโรคระบาดผู้คนล้มตายชาวบ้านจึงพากันย้ายมาตั้งหมู่บ้านใหม่ที่บริเวณโคกภูมิทางทิศใต้บ้านบึงมะลูในปัจจุบัน ต่อมาได้เกิดมีโจรผู้ร้ายชุกชุมจึงได้แยกย้ายกันไปตั้งหมู่บ้านใหม่โดยส่วนหนึ่งได้พากันไปอยู่ที่บริเวรบ้านน้ำขวบและอีกส่วนหนึ่งมาอยู่บริเวณบ้านบึงมะลูในปัจจุบันโดยยังใช้ชื่อบ้านบึงมะลูจนถึงปัจจุบัน  เดิมตำบลบึงมะลูมีพื้นที่ขนาดใหญ่มีหมู่บ้าน 7 หมู่บ้านคือบ้านบึงมะลู บ้านน้ำขวบ บ้านภูมิซรอล บ้านด่าน บ้านกระหวัน บ้านตาแท่น บ้านโนนเยาะ ต่อมาเริ่มมีการอพยพย้ายถิ่นฐานจากอำเภออื่นเข้ามาอาศัยอยู่และตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาจำนวนมากจึงยากแก่การปกครองจึงได้มีการแยกตำบลออกไปคือตำบลเสาธงชัย ตำบลภูผาหมอก ตำบลโนนสำราญ ประชาชนในตำบลใช้ภาษาท้องถิ่นคือ ภาษาเขมร ภาษาลาว และมีอาชีพเกษตรกรรม มีหมู่บ้าน 20  หมู่บ้าน 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบึงมะลูเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู  เมื่อ วันที่ 12  พฤษภาคม  2540  (ราชกิจนุเบกษา  เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 526ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539) โดยมีหมู่บ้านในความรับผิดชอบจำนวน 16  หมู่บ้าน  มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2550  มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น  32  คนมีนายประกาศ  แหวนหล่อ  เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก  มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ที่ หมู่ 8  บ้านหนองศาลา โดยใช้ที่ทำการสภาตำบลเป็นที่ทำการปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านน้ำขวบ  โดยมีหมู่บ้านในความรับผิดชอบจำนวน 20 หมู่บ้าน มีนายประดิษฐ  โทนะพันธ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนางสาวสุภาวดี  หงษ์อินทร์ เป็นประธานสภาฯ และ นายวันไชย  แฝงยงค์ เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

 

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

ดวงอาทิตย์   หมายความถึง   ความเจริญรุ่งเรือง

ภูเขา          หมายความถึง   ความเข้มแข็ง ความสามัคคี

บึงน้ำ          หมายความถึง   ความอุดมสมบูรณ์

ดอกบัว       หมายความถึง    ความมีคุณธรรม

 

คำขวัญตำบลบึงมะลู

           บึงมะลูรู้รักพัฒนา   รักษาวัฒณธรรม

           งามล้ำประเพณี    สามัคคีกีฬาเด่น

ข้อมูลทั่วไป          

          ที่ตั้งตำบลโดยตำบลบึงมะลูอยู่ห่างจากอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตรตามเส้นทางหลวงสายกันทรลักษ์-เขาพระวิหาร  อาณาเขตพื้นที่ติดกับตำบลใกล้เคียง 5  ตำบล คือ ตำบลรุง ตำบลภูผาหมอก ตำบลโนนสำราญ ตำบลเสาธงชัย ในแต่ละทิศที่พื้นที่ติดต่อกันคือ

           ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ         เขตตำบลเมือง

           ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ         เขตตำบลโนนสำราญ

           ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ         เขตตำบลรุง

           ทิศใต้                       ติดต่อกับ         เขตตำบลเสาธงชัย

แผนที่เขตรับผิดชอบ อบต.บึงมะลู

 

ขตการปกครองในตำบล มี  20  หมู่บ้าน ดังนี้คือ

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ตำแหน่ง

1

บึงมะลู

นายตรีเนตร  ปรารมภ์

กำนัน

2

น้ำขวบ

นายประโยชน์  ตั้งมั่น

ผู้ใหญ่บ้าน

3

ตาแท่น

นายสมคิด  พุทธาสมศรี

ผู้ใหญ่บ้าน

4

โนนดู่

นายสรันทอง  แก้วมงคล

ผู้ใหญ่บ้าน

5

โนนแสนคำ

นายสมจิต  คำแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

6

โนนเยาะ

นายสะอาด  แก้วกรอง

ผู้ใหญ่บ้าน

7

โนนศิริ

นายทวีศักดิ์  สวัสดี

ผู้ใหญ่บ้าน

8

หนองศาลา

นายปราศรัย   แบบอย่าง

ผู้ใหญ่บ้าน

9

หนองตลาด

นายสิมมา  จันทะไชย

ผู้ใหญ่บ้าน

10

โนนเปือย

นางเข็มพร  เพ็งจันทร์

ผู้ใหญ่บ้าน

11

ถนนวิหาร

นายทองสา  สายทรัพย์

ผู้ใหญ่บ้าน

12

หนองตาอุดห้วยเปี่ยมสุข

นายบุญมา  แก้วกล้า

ผู้ใหญ่บ้าน

13

ศรีสะอาด

นายพรอนันทน์  สีมาบุตร

ผู้ใหญ่บ้าน

14

ตาแท่นตะวันออก

นายจันทร์   อ้วนหินกอง

ผู้ใหญ่บ้าน

15

ศรีลำดวน

นายนิด    ปัดเนตร

ผู้ใหญ่บ้าน

16

บึงมะลูเหนือ

นางประมูล    แตะต้อง

ผู้ใหญ่บ้าน

17

โนนเกตุ

นางหนูพิษ  สติปัญ

ผู้ใหญ่บ้าน

18

หนองศาลาใต้

นายแสวง  จันทร์สิทธิ์

ผู้ใหญ่บ้าน

19

ถนนวิหารใต้

นางคำหม่อน  เคารพ

ผู้ใหญ่บ้าน

20

โนนเยาะเหนือ

นายพล  ทองสา

ผู้ใหญ่บ้าน             เขตรับผิดชอบ

ทิศเหนือ   ติดเขตตำบลเมือง ไปทางอำเภอกันทรลักษ์ ระยะทาง๗ กิโลเมตร บ้านหนองตาอุดห้วยเปี่ยมสุข หมู่ 12 เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่มีเขตติดกับตำบลเมือง ซึ่งพื้นที่ทำนาของราษฎรเป็นที่กั้นแดนเขตติดกันระหว่างตำบล

ทิศใต้      ติดเขตตำบลเสาธงชัย  โดยมีแนวเขตสิ้นสุดที่บ้านโนนดู่  หมู่ 4  และหมู่ 15  ซึ่งมีคลองส่งน้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นแนวเขตติดกันระหว่างตำบล ระยะทาง 12 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดเขตตำบลโนนสำราญ โดยมีแนวเขตสิ้นสุดที่บ้านตาแท่น หมู่ 3 และหมู่ 14 ระยะทาง 17 กิโลเมตร  ซึ่งพื้นที่ทำนาและป่าไม้ ของราษฎรเป็นที่กั้นแดนเขตติดกันระหว่างตำบล

ทิศตะวันตก ติดเขตตำบลรุง โดยมีแนวเขตสิ้นสุดที่บ้านบึงมะลูเหนือ หมู่ 16 และบ้านบึงมะลู

 หมู่ 1จะเป็นถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบลและมีระยะทาง6 กิโลเมตร  เป็นพื้นที่ทำการเกษตรและป่าไม้ ในที่นาของราษฎรเป็นแนวเขตแดนรวมระยะทาง ประมาณ 6 กิโลเมตร

พื้นที่       ตำบลบึงมะลู มีพื้นที่ตำบลประมาณ  48,665  ไร่  หรือ 77.86  ตารางกิโลเมตร เป็นเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ทั้งหมด 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนพื้นที่

ตารางกิโลเมตร

1

บึงมะลู

3,125

5

2

น้ำขวบ

6,250

7.2

3

ตาแท่น

4,500

5

4

โนนดู่

3,125

4

5

โนนแสนคำ

2,500

4

6

โนนเยาะ

3,437

5.5

7

โนนศิริ

3,437

5.5

8

หนองศาลา

2,812

4.5

9

หนองตลาด

3,437

5.5

10

โนนเปือย

2,187

3.5

11

ถนนวิหาร

2,187

3.5

12

หนองตาอุดห้วยเปี่ยมสุข

3,375

5.4

13

ศรีสะอาด

5,000

8

14

ตาแท่นตะวันออก

2,500

4

15

ศรีลำดวน

2,000

3.2

16

บึงมะลูเหนือ

2,500

4

17

โนนเกตุ

1,562

2

18

หนองศาลาใต้

2,000

3.2

19

ถนนวิหารใต้

2,500

4

20

โนนเยาะเหนือ

3,437

5.5

       
         การใช้ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับที่

ประเภทการใช้ที่ดิน

พื้นที่

คิดเป็นร้อยละ

1

ที่พักอาศัย

3.50

27

2

เกษตรกรรม

2.00

21.00

3

ธุรกิจการค้า/พาณิชยกรรม

0.33

3.84

4

สถานศึกษา

0.42

4.88

5

ศาสนาสถาน

0.35

4.07

6

สถานที่ราชการ

0.02

0.23

7

ถนนและที่สาธารณะ

2.00

21.00

8

อุตสาหกรรม

-

-

9

แหล่งน้ำ

0.57

663

10

อื่น ๆ

0.01

0.22

     
          แหล่งน้ำในเขตตำบล

ลำดับที่

แหล่งน้ำ

จำนวน/แห่ง/สาย

1

ลำน้ำ  ลำห้วย

10

2

บึง   หนอง

20

3

ฝาย

15

4

บ่อน้ำตื้น

110

5

บ่อโยก

20

6

ประปา

21

7

อ่างเก็บน้ำ

2

8

ทำนบกั้นน้ำ

5

9

ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

2


         ประชากร    ตำบลบึงมะลูเป็นตำบลขนาดใหญ่มีครัวเรือนจำนวน 3,861 ครัวเรือน มีประชากร 14,464 คน แยกเป็นชายจำนวน  7,297 คน หญิงจำนวน 7,167 คน  โดยแยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บึงมะลู

274

483

470

953

2

น้ำขวบ

252

520

525

1,045

3

ตาแท่น

325

598

575

1,173

4

โนนดู่

188

446

416

862

5

โนนแสนคำ

226

458

445

903

6

โนนเยาะ

175

353

357

710

7

โนนศิริ

182

383

367

750

8

หนองศาลา

154

289

288

577

9

หนองตลาด

180

328

319

647

10

โนนเปือย

159

359

350

709

11

ถนนวิหาร

224

362

379

741

12

หนองตาอุดห้วยเปี่ยมสุข

119

257

267

524

13

ศรีสะอาด

178

432

396

828

14

ตาแท่นตะวันออก

198

457

463

920

15

ศรีลำดวน

68

173

187

360

16

บึงมะลูเหนือ

171

380

387

767

17

โนนเกตุ

71

177

162

339

18

หนองศาลาใต้

136

318

313

631

19

ถนนวิหารใต้

124

240

231

471

20

โนนเยาะเหนือ

101

284

270

554


           สถิติประชากร

 

 
           รายได้เฉลี่ย    
ของแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 20  หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน(บาท/คน/ปี)

1

บึงมะลู

36,530

2

น้ำขวบ

49,616

3

ตาแท่น

34,295

4

โนนดู่

36,502

5

โนนแสนคำ

58,185

6

โนนเยาะ

35,736

7

โนนศิริ

29,161

8

หนองศาลา

45,420

9

หนองตลาด

43,953

10

โนนเปือย

38,761

11

ถนนวิหาร

53,124

12

หนองตาอุดห้วยเปี่ยมสุข

49,094

13

ศรีสะอาด

35,597

14

ตาแท่นตะวันออก

39,196

15

ศรีลำดวน

54,918

16

บึงมะลูเหนือ

44,023

17

โนนเกตุ

33,446

18

หนองศาลาใต้

35,317

19

ถนนวิหารใต้

47,394

20

โนนเยาะเหนือ

40,748


          การศาสนา
      ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน ดังนี้ วัด

ลำดับที่

ชื่อวัด

หมู่ที่

ชื่อเจ้าอาวาสวัด

1

วัดบ้านบึงมะลู

1,16

พระครูจันทประโชติ

2

วัดบ้านน้ำขวบ

2

พระอธิการชวน  โกวิโถ

3

วัดใหม่บึงมะลู

11

พระอธิการอุไร สัญญโต

4

วัดบ้านหนองศาลา

8

พระอธิการไวพจน์  ธีรธมโม

5

วัดป่าบ้านโนนเยาะ

6

พระอธิการสำราญ  ธมมสุนทโร

6

วัดบ้านตาแท่น

3

พระอธิการสุรชัย  กิตติวณ.โณ

           
            สำนักสงฆ์

ลำดับที่

ชื่อสำนักสงฆ์

สถานที่ตั้ง

หมายเหตุ

1

วัดป่าบ้านตาแท่น

ม.3

 

2

วัดบ้านโนนดู่

ม.4

 

3

วัดบ้านโนนแสนคำ

ม.5

 

4

วัดบ้านโนนศิริ

ม.7

 

5

วัดบ้านหนองตลาด

ม.9

 

6

วัดอริยธรรม( ธ )

ม.9

 

7

วัดบ้านโนนเปือย

ม.10

 

8

วัดบ้านศรีสะอาด

ม.13

 

9

วัดบ้านศรีลำดวน

ม.15

 

   
            ระบบสาธารณูปโภค

1.ด้านโทรคมนาคม

- สถานีโทรคมนาคมองค์การโทรศัพท์(ชุมสาย)        จำนวน           1          แห่ง

- สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม                    จำนวน           1          แห่ง

- ตู้โทรศัพท์                                             จำนวน           10        ตู้

2.ด้านไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล  20 หมู่บ้าน ใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน ทำให้ประชาชนมีสิ่ง

อำนวยความสะดวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทในทุกครัวเรือน

3.ด้านระบบประปา

ระบบประปาภายในหมู่บ้านมีครบทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่เพียงพอในบางหมู่บ้านและบางหมู่บ้านไม่สามารถใช้การได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูจะได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมและให้การบริการในด้านนี้ต่อไป

  การศึกษา          

        เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5  ศูนย์ โรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จำนวน 6  โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1  โรงเรียน และมีบุคลากรและจำนวนนักเรียน ดังนี้

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมะลู

ระดับอายุ

ชาย

หญิง

รวม

อายุ 2-3  ขวบ

47

48

95

รวม

47

48

95


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  1.นางบัวหวล  ประจัน     2. นางสาวพะยอม พรมชาติ     3..นางรินวดี    ดำรงค์   

                         4..นางสาวณัฐชา  พุจารย์   5..นางสาววิภาวรรณ  ประสงค์เสียง 3.นางสมคิด  ฉายประดับ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแท่น

ระดับอายุ

ชาย

หญิง

รวม

อายุ 2-3  ขวบ

20

16

36

รวม

20

16

36


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  1 นางจุฬารัตน์  บุตรา   2. นางสุกัญญา  แก่นกุหลาบ

   
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย

ระดับอายุ

ชาย

หญิง

รวม

อายุ 2-3  ขวบ

13

12

25

รวม

13

12

25

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  1. นางวรัญญา  เตารัตน์   2.นางสาวศิริรัตน์   เพ็งจันทร์

 

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสะอาด

 

ระดับอายุ

ชาย

หญิง

รวม

อายุ 2-3  ขวบ

28

25

53

รวม

28

25

53

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   1.นางสาวจันทร์โสภา    ยาเคน     2.นางสาวสุวภัทร  บุตราช

 

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเยาะ

 

ระดับอายุ

ชาย

หญิง

รวม

อายุ 2-3  ขวบ

17

19

36

รวม

17

19

36

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   1. นางสาววรินทร์  นนทะการ   2. นางสาวศรีสุดา    เถาว์ทอง

 

โรงเรียนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

           โรงเรียนบ้านบึงมะลู

 

ระดับชั้น/ปี

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

23

31

54

อนุบาล 2

18

16

34

.1

15

22

37

.2

23

18

41

.3

21

14

35

.4

17

21

38

.5

23

13

36

.6

15

15

30

รวม

154

150

305

 

            บุคลากรครู / อาจารย์   รวม  21    คน  ชาย   9     คน  หญิง    12      คน

        นายศิริบูรณ์      หลักเพชร        เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

 

            โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่

 

ระดับชั้น/ปี

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

14

5

19

อนุบาล 2

15

10

25

.1

18

14

32

.2

9

12

21

.3

13

18

31

.4

17

12

29

.5

17

15

32

.6

16

16

32

.1

10

10

20

.2

23

17

40

3

10

13

23

รวม

162

142

304

 

บุคลากรครู / อาจารย์  รวม     25      คน   ชาย      11     คน   หญิง     14     คน

นายบรรจง     นวลแย้ม   เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

 

           โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ

 

ระดับชั้น/ปี

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

14

11

25

อนุบาล 2

10

10

20

.1

9

9

18

.2

15

10

25

.3

16

9

25

.4

9

7

16

.5

16

13

29

.6

13

5

18

รวม

102

74

176

 

บุคลากรครู / อาจารย์  รวม      14      คน    ชาย    8    คน   หญิง     6      คน

นายสมาน     ชิดดี       เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

 

           โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา

 

ระดับชั้น/ปี

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

19

10

29

อนุบาล 2

16

17

33

.1

22

18

40

.2

24

13

37

.3

28

23

51

.4

18

16

34

.5

19

6

25

.6

13

18

31

รวม

159

121

280

 

บุคลากรครู / อาจารย์  รวม     20     คน  ชาย    6      คน  หญิง     14        คน

นายสมรักษ์  พรมมาสุข            เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

 

           โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย

 

ระดับชั้น/ปี

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

5

9

14

อนุบาล 2

4

9

13

.1

10

3

13

.2

5

1

6

.3

7

8

15

.4

4

8

12

.5

7

13

20

.6

7

6

13

รวม

49

57

106

 

บุคลากรครู / อาจารย์  รวม       9       คน  ชาย        5     คน  หญิง       4      คน

นายพุฒิพงษ์ ธรรมบุตร   เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

 

          โรงเรียนบ้านตาแท่น

 

ระดับชั้น/ปี

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

19

13

32

อนุบาล 2

15

12

27

.1

11

10

21

.2

10

8

18

.3

13

11

24

.4

6

10

16

.5

8

10

18

.6

11

14

25

.1

7

12

19

.2

8

8

16

3

10

4

14

รวม

118

112

230

 

บุคลากรครู / อาจารย์  รวม      20     คน  ชาย    9     คน     11    คน

นายสุเรียน     สนธยา   เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

 

            ระดับชั้นมัธยมศึกษา       จำนวน ๑ แห่ง      โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

 

ระดับชั้น/ปี

ชาย

หญิง

รวม

.1

72

97

189

.2

142

135

277

.3

154

103

257

.4

96

156

252

.5

114

124

238

.6

144

185

329

รวม

742

800

1,542

 

   บุคลากรครู / อาจารย์  รวม     80     คน   ชาย    28     คน    หญิง     52      คน

  นายสิทธิสมุทร   เพ็งชัย            เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

 

การจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่ตำบล

          องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ได้สนับสนุนงบประมาณตลอดจนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ของอบต.เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแห่งชาติ  ซึ่งอบต.บึงมะลู ได้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจึงได้สนับสนุนในด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนเป็นประจำทุกปีการเรียนชุมชนตำบลศูนย์

          นักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบึงมะลู ประมาณ  100 คน  จัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มสอนที่ศาลากลางบ้านบ้านถนนวิหาร นางสาวเกษณี  ชนาภัทรภณ       เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน

  ด้านสาธารณสุข         ตำบลบึงมะลู มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล 2 แห่ง คือ

 

           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบึงมะลูบ้านถนนวิหาร

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายไมตรี       ยศวิจิตร

ผอ.รพ.สต.บึงมะลู

2

นางนงลักษณ์  ป้องวิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3

นางสาวโชติกานต์  ปิยะไพร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติการ

4

นางสาวปณพร     ตั้งมั่น

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

5

นายวิชาญชัย  ไกรษี

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

      6

นายอาทิตย์   พรหมชาติ

นักวิชาการแพทย์แผนไทย

      7

นางหนูลัก   รุ่มโพธิ์ศรี

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

             

            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านตาแท่น

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

 

1

นายทองพูน       คันธชาติ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ผ.อ)

2

นายณรงค์          วงศ์เสน่ห์

นักวิชาการสาธารณสุข

3

นางสนธยา       วงศ์เสน่ห์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4

นายอุทิศ  คุ้มครอง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

5

นางสาววระจิตร์   โพธิ์ขาว

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

6

นายชูชัย            ศรีดาชาติ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

7

นางรัญจวน    วงศ์เสน่ห์

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

 

              การบริการแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

                       1.บริการด้านสุขภาพ สุขาภิบาลในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน

                       2.บริการด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

                       3.บริการด้านการสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ ข้อมูลทั่วไป โรคติดต่อภายในหมู่บ้าน, ตำบล ฯลฯ

 

               ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

เส้นทางคมนาคมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

        การคมนามคมของตำบลบึงมะลู มีถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข 221 จังหวัดสายศรีสะเกษ – เขาพระวิหาร ตัดผ่านทางด้านทิศตะวันตกของตำบล  และถนน รพช.ลาดยางผ่านที่ทำการอบต. 1 สาย (บึงมะลู – ท่าสว่าง) ระยะทางจากแยกบ้านถนนวิหาร หมู่ 11 ถึง บ้านตาแท่นตะวันออก หมู่ 14 และภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังหินคลุก และถนนดิน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นถนนแต่ละสายดังนี้

          1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         ทั้งหมด   159   สาย     ใช้งานได้ดี        159    สาย

          2. ถนนยางแอสฟัสติก               ทั้งหมด    5      สาย     ใช้งานได้ดี        5       สาย

          3. ถนนลูกรัง                          ทั้งหมด    101   สาย     ใช้งานได้ดี        101    สาย

          4. ถนนดิน                             ทั้งหมด    7      สาย     ใช้งานได้ดี          7      สาย

 


ด้านการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

             ฝ่ายนิติบัญญัติ

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

1

นางสาวสุภาวดี  หงษ์อินทร์

ประธานสภาอบต.

5

2

นายอุดม  สืบสา

รองประธานสภา

20

3

นายวันไชย  แฝงยงค์

เลขานุการสภา/ปลัดอบต.

-

4

นายสุนทร  แตะต้อง

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

1

5

นายเสวย  แตะต้อง

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

1

6

นายสว่าง  ยิ่งชาติ

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

2

7

นายกล้าหาญ ตั้งมั่น

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

2

8

นายทองแดง วงษ์แก้ว

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

3

9

นายจันทา  ศิลา

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

3

10

นายสมพงษ์  สีเหลือง

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

4

11

นายแสงนิตย์  ใสพันธ์

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

4

12

นายจำปี  ชาติมนตรี

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

5

13

นายสมศักดิ์  นนทการณ์

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

6

14

นายศักดิ์ชัย   อินตะนัย

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

6

15

นายมังกร  พรมโสภา

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

7

16

นายบุญช่วย  ทองเติม

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

7

17

นายสุราวุฒ  การะเกษ

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

8

18

นายสุนทร  สุตะบุตร

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

8

19

นายพงษ์พิพัฒน์  ดีเสมอ

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

9

20

นางผ่อน  โพธิหนองบัว

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

9

21

นายวิสันต์  ศรีรักษา

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

10

22

นายชารี  เชียงพฤกษ์

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

10

23

นายประยูร  นันทบรรณ

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

11

24

นายพิทยา  มณีนิล

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

11

25

นายเลง  โพนดวน

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

12

26

นายบัญชา   ชนะปลอด

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

12

27

นางกรทิพย์  ศรีพล

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

13

28

นางบัวผัน  โยลัย

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

13

29

นายพละ  สมหวัง

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

14

30

นายสมศรี  พงษ์ลุน

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

14

31

นายสมรัก  ทัดเทียม

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

15

32

นายทองสวย   คำแพง

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

15

33

นายอนนท์  มีใจ

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

16

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

34

นายสุบัน  อินชื่น

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

16

35

นายบุญทรง  ขันแก้ว

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

17

36

นางสมใจ  ศรีเมือง

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

17

37

นายเทียม  สนทยา

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

18

38

นางมณี  แก้วบุตรดี

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

18

39

นายสุรัตน์   อุ่นอบ

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

19

40

นายฉวี  สาระสุข

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

19

41

นายขาว  วรรณทอง

สมาชิกสภาอบต.บึงมะลู

20

 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายประดิษฐ์  โทนะพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

2

นายไสว  แตะต้อง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

3

นายบุญรัตน์  ประชัน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

4

นายสุวิทย์  โล่รัตนกุล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

บุคลากร พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง

          การบริหารงานภายในแต่ละส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ สำนักงานปลัด

ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สามารถแยกตำแหน่งในแต่ละส่วนงานดังนี้คือ

 

           สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน     18 คน

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1

นายวันไชย   แฝงยงค์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7

2

นางชฎานิศ อินอร่าม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

6

3

นายจิรทีปท์  ศรีสวัสดิ์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6ว

4

นายสุริยน    บุญนำ

นิติกร

5

5

นายสุรศักดิ์   แหวนวงศ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

6ว

6

นายปิตุพร  มากชู

นักพัฒนาชุมชน

5

7

นางมัชลี       ศรีสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

3

8

จ.อ.ภัทธณากร      ดาวจัทร์

เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

   

8

นางไอยลดา  ผิวหอม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

9

นายภานุรัตน์  คำเกษ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

10

นางสาวพินิจ  สมหวัง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

11

นายถวิล  มีศรี

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

12

นายอรรพล  ดำรงค์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

13

นายวิทูร์  ทองนอก

พนักงานขับรถ

 

14

นายอินทรี  หินเงิน

นักการภารโรง

 

15

นายบุญธรรม  ประจัน

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 

16

นายวิชัย เถาว์คำ

ยาม

 

17

นางสาวพยอม  บุญยก

พนักงานจ้างทั่วไป

 

18

นางสาวคงคา  มั่นชาติ

แม่บ้าน

 

 

           ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบล      จำนวน    5     คน

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1

นางสาวทองทิพย์   คนยืน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

3

2

นางจุฑามาศ   แหวนหล่อ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

3

3

นางลักษิณา  ดวงงาม

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ลจ,ประจำ

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

   

4

นางสาวกัลยาณี  จันใด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

-

5

น.ส.จันทรวิมล  อินทจักร์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

-

 

             ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบล        จำนวน 4    คน

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1

นายประเสริฐ   พรมชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

7

2

นายชาญวิทย์  จันทรสมบัติ

นายช่างไฟฟ้า

3

3

นางสาวจินดา  เจาะจง

เจ้าพนักงานธุรการ

2

4

นายอุทัยพร  พรมชาติ

ผช.นายช่างโยธา

 
     

-

 

               กองการศึกษาศาสนาแลวัฒนธรรม     จำนวน       17    คน

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1

นางรุจิเรศ  ถาบุตร

ผอ.การศึกษาฯ

7

2

นางสาวเบญญาภา  ชัยเมือง

นักวิชาการศึกษา

5

3

นางสาวลาวรรณ์  ศรีนวล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

3

4

นางรมิดา  ประจันทร์

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

5

นางจุฬารัตน์  บุตราช

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

6

น.ส.พยอม  พรมชาติ

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

7

นางวรัญญา  เตารัตน์

ผู้ดูแลเด็ก

 

8

นางสมคิด  ฉายประดับ

ผู้ดูแลเด็ก

 

9

นางสุกัญญา  แก่นกุหลาบ

ผู้ดูแลเด็ก

 

10

น.ส.จันทร์โสภา    ยาเคน

ผู้ดูแลเด็ก

 

11

น.ส.รินทร์วดี     แตะต้อง

ผู้ดูแลเด็ก

 

12

น.ส.สุวภัทร  บุตราช

ผู้ดูแลเด็ก

 

13

น.ส.ณัฐชา  พุจารย์

ผู้ดูแลเด็ก

 

14

น.ส.วิภาวรรณ  ประสงค์เสียง

ผู้ดูแลเด็ก

 

15

น.ส.รินทร์วดี   นนทกาล

ผู้ดูแลเด็ก

 

16

น.ส.ศรีสุดา  เถาว์ทอง

ผู้ดูแลเด็ก

 

17

น.ส.ศิริรัตน์   เพ็งจัทร์

ผู้ดูแลเด็ก

 

 

             รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

 

รายการ

รายได้(บาท)

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

รายได้จากภาษีอากร

14,436,714

17,238,205

17,778,000

18,408,436

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร

665,285

413,376

594,131

651,358

เงินอุดหนุนทั่วไป

20,408,276

17,647,671

8,377,847

21,822,198

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/

ระบุวัตถุประสงค์

7,164,000

9,211,864

16,645,457

13,561,203

รวม

42,670,276

44,538,218

43,395,436

54,443,195

 

เปรียบเทียบรายได้แต่ละปี

 

 

 

ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

         

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1. เครื่องถ่ายเอกสาร                                             จำนวน  2       เครื่อง

          2. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า /ธรรมดา                              จำนวน  2       เครื่อง

          3. ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ                                           จำนวน  43     หลัง

          ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

          1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ                                      จำนวน  28     เครื่อง

          2. คอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ค)                            จำนวน  4       เครื่อง

          3. คอมพิวเตอร์(พ๊อกเกตพีซี)                                    จำนวน  2       เครื่อง

         

        ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

          1.ตู้เย็น                                                             จำนวน  3       หลัง

          2.กระติกน้ำร้อน                                                  จำนวน 3       ลูก

          4.เครื่องตัดหญ้า                                                   จำนวน  3       เครื่อง

          5.เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น                                        จำนวน   -       หลัง

          ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือวัสดุการแพทย์

          1. เครื่องพ่นหมอกควัน                                           จำนวน 4        เครื่อง

          ครุภัณฑ์สำรวจด้านช่าง

          1. กล้องระดับ                                                     จำนวน  1        ตัว

          2. ไม้สต๊าป                                                         จำนวน  1        ชุด

          3. โต๊ะเขียนแบบ                                                  จำนวน  1        ชุด

          4. เครื่องระบุพิกัด(GPS)                                          จำนวน  1        ชุด

           ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

          1. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ                                      จำนวน  -         เครื่อง

          2 .เครื่องดับเพลิงแบบลูกบอล                                    จำนวน  -        เครื่อง

          ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

          1. เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด                              จำนวน  2       ชุด

2. วิทยุสื่อสาร                                                        จำนวน  15     เครื่อง

.เครื่องรับโทรทัศน์                                                 จำนวน  4       เครื่อง

          4. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล                                             จำนวน   1     ตัว

5 .กล้องถ่ายวีดีโอ                                                    จำนวน   1     ตู้

        ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

          1. รถกระบะบรรทุก ขนาด 4 ล้อ                                  จำนวน  2        คัน

          2. รถจักรยานยนต์   แบบ  4 จังหวะ                             จำนวน  2         คัน

contact-ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านEmail