คู่มือสำหรับประชาชน

 

 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
       
 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
       
 คำร้องทั่วไป
       
 ภาษีป้าย
       
 ภาษีบำรุงท้องที่
       
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
       
 การแจ้งถมดิน
       
 การแจ้งขุดดิน
       
 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
       
 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
       
 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)
       
 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบการ)
       
 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
       
 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
       
 การขอต่ออายุใบอนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
       
 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
       
 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
       
 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
       
 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
       
 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
       
 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

contact-ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านEmail