กฏระเบียบ ข้อบังคับ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซ์้อจัดจ้างปี 63

1
 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 
 
 

 

ประกาศจัดซ์้อจัดจ้างปี 61

 

1
 
2
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ค่าเสื่อมราคา
3
ประกาศตารางเสื่อมราคา
4
รายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์แผ่น1
5
รายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์แผ่น2
6
รายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์แผ่น3
7

ประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านบึงมะลูเหนือ หมู่  1 , 16

8
ประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตลาด หมู่ 9
9
ประกวดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10
เรื่องสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
11
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
12
เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน
13
เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
15
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
16
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน
17
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดิน
18
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
19
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
20
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
22
ประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านบึงมะลูเหนือ หมู่ 1 , 16
23
ประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตลาด หมู่ 9
24
ประกวดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
25
เรื่องสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
26
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
27
เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน
28
เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
29
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
30
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
31
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน
32
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดิน
33
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
34
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
35
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
36
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
37
   

contact-ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านEmail