กฏระเบียบ ข้อบังคับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บึงมะลู

 
 
 

ผู้เข้าชมเว็บ

00174617
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
654
1003
4360
163211
22842
36603
174617

ไอพีคุณคือ 3.238.4.24
Server Time: 2020-10-21 15:24:40

ita

ลิงค์ประเมินITA ปี พ.ศ. 2563

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน                                                                                                                                                                                
O1  โครงสร้างหน่วยงาน
O2  ข้อมูลผู้บริหาร
O3  อำนาจหน้าที่
O4

 วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์

O5  ข้อมูลการติดต่อ
O6

 พรบ./พรก.

กฏระเบียบกระทรวง

O7

 ข่าวจัดซ์้อจัดจ้าง

คำสั่งแต่งตั้ง

สอบราคาจ้างเหมา

O8 กระดานสนทนา
Q&A
O9

 Facebook

Qrcode-Line

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน                                                                 
O10

 แผนดำเนินงานประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ปี 63

 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5ปี พ.ศ.2561-2565

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ  6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 คู่มือประชาชนด้านภาษีท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ คลิกดูไฟล์
 คู่มือการจัดทำงบประมาณ คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ.2539 คลิกดูไฟล์
 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท คลิกดูไฟล์
 คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คลิกดูไฟล์
 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ คลิกดูไฟล์
 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง คลิกดูไฟล์
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์

 

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   คลิกดูไฟล์
 แบบฟอร์มสำหรับประชาชน         คลิกดูไฟล์
O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
   รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการเสียภาษี       คลิกดูไฟล์
   รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการกองประปา   คลิกดูไฟล์
   รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการกองช่าง       คลิกดูไฟล์

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    คลิกดูไฟล์
O17

E-service

- เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

- Facebook
-
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
- แบบฟอร์มเสนอแนะ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบรหารเงินงบประมาณ  
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>>รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>>รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>>รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>>
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
>> แผนการใช้จ่ายเงิน
O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
งบเดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบการเงิน
O21 แผนจัดซ์้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22

 ประกาศต่างๆ

- ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง

- คำสั่งแต่งตั้ง

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมา

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สขร.1)
O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
>>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

>> แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
>> 
การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง(ระบบแท่ง)

O27

 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>>หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

>>สรุปการฝึกอบรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส่

 
 O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ

-คู่มือปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี
 O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

-แบบสอบถามความพึงพอใจ

-เว็บบอร์ด

 O33

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-กิจการสภา

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   
O37

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   

-การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
-มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

O38

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 -ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ
 -นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
 -มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คลิ๊กดูไฟล์
    มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเฝ้าระวัง ป้องกัน

    และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019      คลิ๊กดูไฟล์

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
O43

การดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 

 
 

contact-ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านEmail

 

แผนที่อบต.บึงมะลู