สำนักงานปลัด

 

 

 

                                                           
                                                            
                                                           
                                                      
                                                          
                                               
            
     
     
   
 
     
     
     
           รอภาพถ่าย  รอภาพถ่าย
   
   นายวิทยา  อินวันนา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ภารกิจ
 
 รอภาพถ่าย          รถภาพถ่าย
   
     
     
         รอภาพถ่าย รอภาพถ่าย