วิสัยทัศน์

 

สารจากใจนายก อบต.

สวัสดีครับ  พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบึงมะลู  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายกรินทร กุนรา นายกองค์บริหารส่วนตำบลบึงมะลู ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ พี่น้องประชาชนชาวตำบลบึงมะลูทุกคะแนนเสียง ที่ให้ความไว้วางใจเลือกกระผมให้ เข้ามาบริหารงานกระผมและคณะผู้บริหาร ได้แถลงนโยบายการบริหารต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบึงมะลู ในตลอดวาระการดำรงตำแหน่งต่อจากนี้ไป  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ30(5) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูจึงขอรายงานผลการดำเนินงานการในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ กำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูได้รับทราบ ในการพัฒนาตำบลบึงมะลู ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆให้สำเร็จ เป็นรูปธรรมได้นั้นก็ต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ชาวตำบลบึงมะลู ทุกท่านในการร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนในทุกๆภารกิจของ อบต.บึงมะลู  โดย มีเป้าหมายสูงสุดคือ ทำเพื่อผลประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทุกคน ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ในโอกาสนี้ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสี่งศักดิ์สิทธิ์

ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข  ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  คิดหวังสิ่วใดให้ได้สมดั่งใจปรารถนาทุกประการ 

ตลอดปี 2557 และตลอดไป

                                    

                           

                                (นายกรินทร  กุนรา)

                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

 

                         นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

          นโยบายที่ นายกรินทร   กุนรา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู  เมื่อวันที่..3..เดือน.ธันวาคม..2556 มีดังนี้

 

1.นโยบายเร่งด่วน

-สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้ทั่งถึงทุกพื้นที่

-พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

-ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ขยายเขต  ระบบประปาในแต่ละหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

 

2.นโยบายด้าน  การเมือง  การบริหาร

-จัดให้เป็นตำบลแห่งการเรียนรู้

-ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกระดับให้ได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อให้มีความพร้อมและทันสมัย

-สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยจัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

-จัดให้มีการอบรมเรียนรู้ในด้านกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน

-ด้านการบริหารงานจะยึดหลักธรรมมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาตำบล

-พัฒนาและยกระดับการทำงา น  และการให้บริการเพื่อให้เป็นองค์การที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยเน้น  ความพึงพอใจของประชาชนและสังคมโดยรวม

-ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการพัฒนาบุคลากรและนักการเมืองให้มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้พร้อมแก่การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

 

3.นโยบายด้านการศึกษา

-จัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน  ที่มีผลการเรียนดี

ในโรงเรียนเขตตำบลบึงมะลู

-จัดตั้ง “ ศูนย์ภาษาสู่อาเซียน ” โดยการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ละภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้ความรู้กับประชาชนตำบลบึงมะลูและผู้สนใจ

-ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

-ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

4.นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน

-สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การกีฬานันทนาการ  สุขภาพดี ถ้วนหน้าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เพิ่มขีดความสามารุในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก้ไขปัญหายาเสพติด

-ส่งเสริมกิจการสวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์  ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโดยไม่ถูกทอดทิ้ง

-ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทุกกลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพในการพัฒนารายได้  ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

-ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มบทบาทสตรีตำบลบึงมะลูให้มีความเข้มแข็ง

-ส่งเสริมแนวทางการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรตามศักยภาพชุมชน

-สนับสนุนและพัฒนาตลาดชุมชนตำบลบึงมะลู  ให้เป็นตลาดสดประจำตำบล

5.นโยบายด้านการท่องเที่ยว  และกีฬา

-พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตาโงก  ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน

-ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการกีฬาแก่เยาวชนในตำบล

-สนับสนุนกีฬาภายในหมู่บ้าน  ระหว่างหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อสุขภาพและเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีภายในหมู่บ้าน

-สนับสนุนให้มีลานกีฬา  ลานสุขภาพ  และอุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกายและพักหย่อนใจในทุกชุมชน

6.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหน  ทรัพยากรธรราชาติในชุมชนสร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรแหล่งน้ำ

-ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขมูลฐานอย่างทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบการควบคุมโรคติดต่อและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

-ส่งเสริมให้ความรู้  อสม.  ในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

-ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

-ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

-ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ให้มีการปลูกป่ารักษาธรรมชาติ

7.นโยบายด้านสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐาน

-ก่อสร้างถนนเพื่อเส้นทางคมนาคมให้เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง

-พัฒนาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ที่ได้มาตรฐานเพื่อความสะดวกในการสัญจร

-สนับสนุนเพิ่มการขยายเขตการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือนในทุกชุมชน

-สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า  และแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมพัฒนาทางระบายน้ำ  ขุดลอกคู  คลอง  หนอง  บึง  เพื่อระบายน้ำ

-มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร  แก้ไขปัญหาน้ำให้กับประชาชน  ในสภาวะแล้ง

 

          ข้อมูลภาพรวมทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

 

1.วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

“บึงมะลูตำบลน่าอยู่    โครงสร้างพื้นฐานดี    คนมีคุณภาพการศึกษา

          น้อมนำพาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2.พันธกิจการพัฒนา(mission)

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

2.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3.การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

4.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

5.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

6.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

8.การเพิ่มศักยภาพพัฒนาส่งเสริมอาชีพหลักและกลุ่มอาชีพต่างๆทุกหมู่บ้านเพื่อสร้างรายได้และอาชีพเสริม

3.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

          1. การคมนาคมสะดวก  เพียงพอและทั่วถึง

          2.ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

          3.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล

          4..การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และกิจกรรมต่างๆ

          5.ประชาชนประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

6.ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

7.ประชาชนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ

         8. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้านเพื่อสร้างรายได้และอาชีพเสริม

9.จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน

10.ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ   ทรัพย์สิน

11.ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานดังนี้

1 ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และไฟฟ้าส่องสว่าง

3.  ก่อสร้างปรับปรุงและขยายเขตการบริการระบบประปาหมู่บ้าน

4.  ก่อสร้าง ปรับปรุง  ภาชนะเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า

         2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

3.  ส่งเสริมแนวทาง”เศรษฐกิจพอเพียง”ตามแนวพระราชดำริ

3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                 

          แนวทางการพัฒนา

          1.  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

         2.  การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์

         3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

         4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

         5.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

2. บริหารจัดการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

3. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่น

5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

           แนวทางการพัฒนา

          1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          แนวทางการพัฒนา

1.  ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลแหล่งน้ำและการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย

2.  บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

3.  ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

  

                        

  

 

 

ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์